Poradniki

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA INWESTORA

1. Sprawdzenie możliwości realizowania swojego zamierzenia na danej nieruchomości:

 • zapytanie w urzędzie (gminy, miasta) o przeznaczeniu wybranej nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, zakup nieruchomości,
 • wypełnienie z projektantem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • złożenie w urzędzie (gminy, miasta) wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub o zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczenie terenu,
 • uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy lub zaświadczenia z planu.

TYM ZAJMUJE SIĘ NASZA FIRMA!

2. Rozpoczęcie procesu projektowania:

 • Wykonanie mapy do celów projektowych w skali l :500 przez uprawnionego geodetę,
 • Uzyskanie warunków od dostawców mediów:
 • Zasilanie w energię: właściwy terenowy oddział zakładu energetycznego, Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków: właściwy terenowy zakład gospodarki komunalnej. Doprowadzenie gazu: właściwy terenowy zakład gazowniczy.
 • Wybór projektanta i uzgodnienie wersji projektu: zlecenie wykonania projektu indywidualnego na podstawie własnej koncepcji, wybór typowego projektu budowlanego z ofert biur projektowych i wykonanie adaptacji do warunków lokalnych.

UWAGA! PROJEKT BUDOWLANY POWINIEN BYĆ WYKONANY W 4 EGZEMPLARZACH

3. Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę we właściwym urzędzie (Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta) z załącznikami:

 • 4 egz. projektu budowlanego,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4. Uzyskanie pozwolenia na budowę (termin załatwienia - do 65 dni od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę).

5. Rozpoczęcie robót budowlanych (roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę - uprawomocnienie decyzji po 14 dniach od daty jej otrzymania):

 • wybór kierownika budowy i powierzenie mu obowiązków kierowania budową,
 • zgłoszenie w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego rozpoczęcia robót budowlanych (roboty można rozpocząć w terminie co najmniej 7 dni od daty zgłoszenia)
 • opieczętowanie dziennika budowy przez organ wydający pozwolenie (Starostwo, Urząd Miasta) i przekazanie go kierownikowi budowy w celu dokonywania bieżących wpisów na budowie,
 • wykonanie przez geodetę wytyczenia w terenie, a po wybudowaniu obiektu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • wybór firmy budowlanej i realizacja robót.

6. Podpisanie umów na dostawę mediów (woda, energia, gaz, odprowadzenie ścieków i odbiór odpadów komunalnych).

7. Zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie tego faktu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

8. Ubezpieczenie budynku, nadanie numeru ewidencyjnego oraz złożenie w urzędzie (miasta, gminy) informacji o nieruchomości.

PRZYSTĄPIENIE DO UŻYTKOWANIA MOŻE NASTĄPIĆ PO 21 DNIACH OD DATY ZGŁOSZENIA TEGO FAKTU INSPEKTOROWI NADZORU BUDOWLANEGO, JEŻELI NIE ZGŁOSI ON SPRZECIWU W POSTACI DECYZJI. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA, GDZIE UDZIELIMY PAŃSTWU WSZYSTKICH SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI.

Nasi partnerzy: